Privacy

Privacystatement

Stichting Tukkerstocht Albergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Stichting Tukkerstocht
Schultenstraat 7
7665 AK ALBERGEN
T: 06 132 40 815
I: www.tukkerstocht.nl
E: info@tukkerstocht.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41028611

Stichting Tukkerstocht Albergen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Tukkerstocht Albergen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacystatement;
- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen we jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Tukkerstocht Albergen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens bovenaan deze pagina.Persoonsgegevens die wij verwerken van deelnemers

Stichting Tukkerstocht Albergen verwerkt je persoonsgegevens doordat je hebt meegelopen met onze wandeltocht en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting Tukkerstocht Albergen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De inschrijving voor het evenement;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Tukkerstocht Albergen de volgende persoonsgegevens van jou vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Aantal keren deelgenomen;
- Lidnummer KWBN.

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Tukkerstocht Albergen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tukkerstocht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees via MailChimp


Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Stichting Tukkerstocht Albergen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijvingsformulier deelname aan de Tukkerstocht Albergen.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Tukkerstocht Albergen de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link om je te kunnen afmelden. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp is gevestigd in de US en door Stichting Tukkerstocht Albergen is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG.
Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Tukkerstocht Albergen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers


Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stichting Tukkerstocht Albergen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan het vrijwilligerswerk.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Tukkerstocht Albergen de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum.
Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Tukkerstocht Albergen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men vrijwilligerswerk doet en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Geautomatiseerde besluitvorming


Stichting Tukkerstocht Albergen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tukkerstocht Albergen) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Stichting Tukkerstocht Albergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Delen van persoonsgegevens met derden


Stichting Tukkerstocht Albergen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Stichting Tukkerstocht Albergen gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Tukkerstocht Albergen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tukkerstocht.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Tukkerstocht Albergen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Stichting Tukkerstocht Albergen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Links naar andere websites


Deze website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacystatement is alleen van toepassing op de website van de Stichting Tukkerstocht Albergen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Stichting Tukkerstocht Albergen raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Wijziging van het privacybeleid


Stichting Tukkerstocht Albergen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacystatement worden opgenomen. Stichting Tukkerstocht Albergen raad je dan ook aan dit privacystatement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting Tukkerstocht Albergen er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Albergen, 27 februari 2019.